حقوق و دستمزد در واجبات نظامیه
35 بازدید
محل نشر: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/09/27
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بر اساس دستورات و سفارشاتی که از آموزه¬های اسلامی برداشت می¬گردد، اسلام هیچ عمل و خدمتی را بدون پاداش قرار نداده است؛ کما اینکه سیره رایج تمام جوامع هم از گذشته تا حال اینگونه بوده است. ازطرفی طبق یک نظر فقهی معروف، دریافت حقوق و دستمزد درمقابل خدماتی که جزء واجبات هستند، جایز نیست و شغل¬های مهمی وجود دارند که افرادی در جامعه بر عهده دارند و به واجبات نظامیه مربوط می¬شوند. این حکم فقهی، جامعه را می¬تواند دچار اختلال کند. این مقاله جهت دستیابی به راه¬حلی برای جبران خدمات صاحبان مشاغلی که از واجبات نظامیه¬اند، با روش تحلیلی توصیفی منابع اسلامی را مطالعه وبه این نتیجه دست¬یافته که ..................