بررسی نظام جبران خدمات در اسلام
32 بازدید
محل نشر: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اسلام دارای نگرش خاصی نسبت به انسان و جایگاه خاص او در نظام آفرینش است و او را اشرف مخلوقات معرفی می¬نماید و برنامه¬های کاملی نسبت به تمام شئون فردی و اجتماعی انسان ارائه نموده است. از این رو قطعا اسلام، در رابطه با نظام جبران خدمات کارکنان در قبال سازمان، دارای آموزه¬هایی ناب و نظریه¬ای مشخصی است.این مقاله جهت دستیابی نظر اسلام راجع به نظام جبران خدمات با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه آموزه¬های اسلامی پرداخته وبه این نتیجه دست¬یافته که................