بررسی نظام جبران خدمات در اسلام و کاربرد جبران خدمات در واجبات نظامیه
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اسلام دارای نگرش خاصی نسبت به انسان و جایگاه خاص او در نظام آفرینش است و او را اشرف مخلوقات معرفی می¬نماید و برنامه¬های کاملی نسبت به تمام شئون فردی و اجتماعی انسان ارائه نموده است. از این رو قطعا اسلام، در رابطه با نظام جبران خدمات کارکنان در قبال سازمان، دارای آموزه¬هایی ناب و نظریه¬ای مشخصی است. ازطرفی طبق یک نظر فقهی معروف، دریافت حقوق و دستمزد درمقابل خدماتی که جزء واجبات هستند، جایز نیست و شغل¬های مهمی وجود دارند که افرادی در جامعه بر عهده دارند و به واجبات نظامیه مربوط می¬شوند. این حکم فقهی، جامعه را می¬تواند دچار اختلال کند. این مقاله جهت دستیابی نظر اسلام راجع به نظام جبران خدمات و اثبات توانمندی فقه امامیه در حل معضلات اجتماعی، با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه آموزه¬های اسلامی پرداخته وبه این نتیجه دست¬یافته که فقه امامیه به نمایندگی از اسلام هیچ خدمتی را بدون جبران نمی¬گذارد و نظریه ارتزاق راه¬حل پیش¬نهادی فقه امامیه برای جبران خدمات نخبگان در واجبات نظامیه است.