تبیین مفهوم مدیریت اسلامی و تفاوت آن با مدیریت غربی
32 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
افراد زیادی در جهت شناخت و معرفی مدیریت اسلامی تلاش کرده¬اند. هر یک از این افراد از منظری به مدیریت اسلامی نگریسته¬اند و نتیجه این تلاشها منجر به ارائه نظریاتی در خصوص تعریف و بسط مفهوم مدیریت اسلامی شده است. اما علی رغم تمام تلاش¬هایی که برای تبیین مدیریت اسلامی شده است، باز هم خلاها و کاستی¬هایی وجود دارد. به نظر می¬رسد جایگاه مطلوب و ایده آل در این زمینه، تئوری پردازی در زمینه مدیریت اسلامی است که با توجه به مطالعات پراکنده¬ای که در این زمینه صورت گرفته و منابعی که در دسترس است، ما با این وضعیت ایده آل فاصله زیادی داریم. این مقاله جهت شناخت و معرفی مدیریت اسلامی با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه مباحث و نظریات موجود در این زمینه پرداخته و