نگاهی به فرایند اجرای خط¬مشی عمومی
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خط مشی¬های عمومی یکی از مهم¬ترین ابزارهای مدیریت دولتی است که چارچوبی را برای سایر تصمیم-گیری¬ها فراهم می¬کند. در چرخه خط مشی¬گذاری عمومی مشکلات ابتدا به عنوان یک مسأله مورد توجه قرار می¬گیرد، دوره¬های مختلف عمل بررسی می¬شود، خط¬مشی¬ها تعیین می¬گردد، توسط کارکنان اجرا و ارزیابی شده و تغییر می¬یابد و سرانجام بر اساس موفقیت یا شکست آن پایان می¬یابد. فرآیند اجرا به عنوان تکمیل کننده چرخه خط¬مشی، کمک می¬کند خط¬مشی اتخاذ شده توسط فعالیت¬های ساماندهی شده و منظم، پیاده¬سازی شود. اما چون مفهوم اجرای خط مشی از جهتی، تمام فعالیت¬های خط¬مشی¬گذاری را شامل شود، این مرحله یکی ازمراحل مهم اجرای خط مشی قلمداد می¬گردد و باید مورد توجه و بررسی بیشتر قرار گیرد. در این مقاله جهت تبیین مرحله اجرای خط¬مشی با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه مباحث خط مشی گذاری پرداخته و به این نتیجه دست¬یافته که ..........