اصل اختیار در سازمان از دیدگاه اسلام
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اصل اختیار همیشه مورد توجه صاحب نظران بوده است و تلاش زیادی شده تا تعریف واضح و روشنی از مفهوم اختیار ارائه دهند؛ اما اختلافاتی در ارائه تعریف به وجودآمده است. به طور کلی می¬توان گفت این اختلاف، ازنوع نگرش آن¬ها به سازمان پدید آمده است. کسانی که به سازمان نگاه مکانیکی دارند، اختیار را به عنوان منبع رسمی قدرت معرفی می¬کنند. درمقابل افرادی¬اند که سازمان را سیستمی، جهت فعالیت گروهی می¬دانند و تاکید بیشتری بر رفتار دارند وقائلند که سازمان یک گروه اجتماعی است که جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده تلاش می¬کند؛ گروه دوم اعتقاد دارد که اختیار همان پذیرش دستورات و تصمیمات از ناحیه زیردستان است. اما باید با بررسی آموزه های اسلامی نظر اسلام را نسبت به این مساله بیان نمود. این مقاله جهت دستیابی به نظر اسلام راجع به اصل اختیار در سازمان، با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه آموزه¬های اسلامی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که ........