بررسی نظام جبران خدمات در اسلام
33 بازدید
محل نشر: اسلام و پژوهش های مدیریتی/ شماره هفتم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/10/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اسلام دارای نگرش خاصی نسبت به انسان و جایگاه خاص او در نظام آفرینش است و او را اشرف مخلوقات معرفی می¬نماید و برنامه¬های کاملی نسبت به تمام شئون فردی و اجتماعی انسان ارائه نموده است. از این رو قطعا اسلام، در رابطه با نظام جبران خدمات کارکنان در قبال سازمان، دارای آموزه¬هایی ناب و نظریه¬ای مشخصی است. این مقاله جهت دستیابی نظر اسلام راجع به نظام جبران خدمات با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه آموزه-های اسلامی پرداخته وبه این نتیجه دست¬یافته که دستورات وسفارشاتی که در زمینه حقوق و دستمزد در منابع دینی یافت می¬شود و تاکید می¬کنند که اولا نباید هیچ خدمتی را بدون جبران ¬گذاشت و ثانیا زمان و میزان حقوق باید رعایت شود و ارائه خدمات در شرایط مختلف باید به شیوه¬های متفاوت جبران شود.